Gemstone: Chrysocolla Howlite

Zodiac Sign: Gemini

Chrysocolla Howlite Bracelet - Gemini Zodiac

€3.95Price